In-/utflyttning

Inflyttning

Nedan följer information och ordningsföljd vid inflytt avseende kontraktsskrivning, elnätsavtal, utlämnande av nycklar och lägenhetsgenomgång.

Kontraktsskrivning

När du efter lägenhetsvisning har bestämt dig för lägenhet är nästa steg att teckna kontrakt gällande lägenheten.

Det är av stor vikt att du som blivande hyresgäst läser igenom och tillser att du förstår innebörden av kontraktets innehåll då detta reglerar uppsägningstider samt rättigheter och skyldigheter som hyresgäst enligt svensk hyreslag.

Hemförsäkring och adressändring

Glöm inte att teckna hemförsäkring i god tid innan inflytt så att du och din egendom är försäkrade vid händelse av olycka eller brand direkt från inflyttningsdatumet.

För att få posten till din nya adress behöver du göra en flyttanmälan till adressändringen. Gå in på www.adressandring.se och registrera din flytt.

På inflyttningsdagen

På inflyttningsdagen kommer du att få viktig information beträffande vart du vänder dig avseende felanmälan, störningsjour och akuta ärenden efter arbetstid. Vi kommer också att delge dig information om vad som gäller angående hantering av avfall i Kristinehamns Kommun.

Då hushållselen inte ingår i hyran kommer du att behöva teckna ett avtal med Kristinehamns Energi för att bli ansluten till det lokala elnätet. Leverantör av el väljer ni sedan själva utifrån egna preferenser.

När du har undertecknat kontraktet och tillgivits samtlig information kommer du få kvittera nycklar till din lägenhet. Detta sker genom överlämnande av nycklar mot kvittens på vilken det är noterat hur många nycklar som är utlämnade till respektive lås och tvättplugg. De tilldelade nycklarna är din personliga egendom och du har i och med detta ansvar för dessa nycklar ända fram till dagen för utflytt.

Genomgång

I samband med inflytten kommer vi att boka tid för genomgång av lägenheten. Vi kommer att lägga tiden för genomgång inom ett par veckor efter inflytt då vi gärna ser att du har bott in dig och hunnit upptäcka fel eller annat som är bra att ta upp när vår fastighetsskötare kommer till dig.

Genomgången är till för dig som hyresgäst och vår fastighetsskötare kommer då gå igenom hur de olika tekniska beskaffenheterna i lägenheten fungerar.

Slutord

Vi hoppas att du tycker denna process genomsyrar kvalité och att ni kommer trivas hos oss som hyresgäster i många år framöver!

 

 

Utflytt

Nedan följer information beträffande vad som gäller vid avflytt avseende uppsägning, besiktning samt återlämnande av nycklar. I texten finner du även viktiga tips och saker att tänka på i samband med avflytt.

Uppsägning av lägenheten

Enligt lag gäller 3 månaders uppsägningstid räknat ifrån nästkommande månadsskifte. Säger du t.ex upp din lägenhet 25:e Augusti så blir den uppsagd till och med den 30:e November. När hyrestiden har löpt ut ska du som hyresgäst på följande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den.

Vid dödsfall får dödsboet inom 1 månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet till månadsskiftet närmast efter 1 månad.

Obeservera att uppsägning alltid skall ske skriftligen, vid dödsfall av representant för dödsboet.

Visning under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden är du som hyresgäst skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning. Vi kommer självfallet att kontakta dig så att du vet när visning kommer att ske.

Att tänka på inför besiktningen

Lägenheten skall lämnas väl rengjord, vilket också gäller vinds- och/eller källarförråd.

Målning och tapetsering som du har gjort själv, skall vara fackmannamässigt utfört. Om inte så kan du bli ersättningsskyldig för återställningskostnaden. Detsamma gäller om du har satt upp en tapet med färg eller mönster som inte anses vara neutral.

Skada som du har orsakat lägenheten är du skyldig att ersätta. Om du försummat din skyldighet att vårda lägenheten kan du bli skyldig att betala skadestånd.

Besiktning

Vid avflytt görs en besiktning av lägenheten. Besiktningen utgår ifrån det besiktningsprotokoll som upprättades i samband med att föregående hyresgäst flyttade ut. Besiktningsprotokollet erhöll du vid inflytt och utifrån detta görs en bedömning om vilket slitage eller åverkan lägenheten har utsatts för, allt slitage som bedöms vara utöver normalt samt åverkan åligger dig som hyresgäst att betala eller återställa.

Besiktningen berör hela lägenheten, även tillhörande balkong och källarförråd ingår.

Vi kommer i samband med besiktningen också att kontrollera städningen att lägenheten.

Besiktningsmannen kommer att informera dig om eventuella åtgärder som skall vidtas i lägenheten avseende golv, väggar, tak m.m samt om åtgärden skall vidtas av dig som hyresgäst eller av hyresvärd. Därefter undertecknas besiktningsprotokoll av både hyresgäst och besiktningsman. Besiktningsmannen överlämnar sedan ett exemplar av besiktningsprotokollet till dig som hyresgäst, detta visas upp vid återlämnandet av nycklar efter besiktningen.

De skador/anmärkningar som finns noterade på besiktningsprotokollet vid inflytt är fastighetsägaren ansvarig för. För skador uppkomna under kontraktstiden gäller Jordabalken 12 kap hyra § 24 som säger:
Hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och med vad därtill hör, det vill säga såväl hyresobjekt som gemensamma utrymmen, husets yttre och uteanläggningar. Vårnadsskyldigheten avseende aktsamhet, inte underhållsskyldighet. Hyresgästen svarar för skada som uppkommer och orsakas av honom, av någon i hans underhåll, hans gäster och hans hantverkare.

Med skada avses också ombyggnader och andra åtgärder, som inte är hänförlig till målning, tapetsering eller liknande, som en bostadshyresgäst enligt 12:2a JB har rätt att utföra.

Oavsett om hyresvärden medgivit eller inte medgivit hyresgästen att utföra åtgärder inträder skyldighet för honom att återställa till ursprungligt skick i samband med avflyttningen, om inget annat överenskommits i samband med medgivandet lämnades.

Skada till följd av normal förslitning skall inte ersättas av hyresgästen, om inte underhållsskyldighet avseende lokal eller fritidslägenhet åligger hyresgästen.

Tillbakalämnande av nycklar

Efter slutbesiktning skall samtliga utkvitterade nycklar återlämnas till hyresvärden. Som hyresgäst har du laglig rätt att disponera lägenheten fram till och med klockan 12:00 den 1:e efter månadsskiftet för utflytt.

Skulle Du som hyresgäst ha tappat bort någon nyckel varpå vi som hyresvärd tvingas beställa ny cylinder och nycklar kommer du att debiteras detta till en kostnad om 1800 kr.

Tips och råd på vägen

  • Tänk på att göra felanmälan på 0550-41 06 60 fram t.om slutbesiktningsdagen om du upptäcker något fel på lägenheten.
  • Att rensa väggar ifrån krokar, stift m.m. Plocka ner gardinstänger och ej till lägenheten tillhörande persienner. Det vita väggbeslaget för gardinstång tillhör lägenheten och skall sitta kvar. Tänk på att samtliga takkontakter skall vara kompletta.
  • Ha kvar lite rengöringsmedel, en trasa samt eventuellt en dammsugare så att du på plats kan göra rent om du emot förmodan skulle ha missat någon fläck.